Browsed by
Category: Uncategorized

Sample và Population

Sample và Population

Khi bắt đầu học môn Quant, có một phần tôi luôn thắc mắc khi nói về Sample (mẫu) và Population (tạm dịch là tổng thể). Trong công thức tính Mean thì cả sample mean (thường được ký hiệu $\bar x$ ) và population mean (thường được ký hiệu μ) đều được chia cho n (với giả sử n là số lượng quan sát trong sample hoặc trong population). Còn với standard deviation thì không như vậy, mẫu số của sample sd là (n-1) còn của population…

Read More Read More